Servicevoorwaarden voor WizCams

Invoering

Welkom bij WizCams. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door wizcams.com. Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, middelen, diensten, producten en tools die wij aanbieden, begrijpt u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden zoals aangegeven in dit beleid (hierna \"Gebruikersovereenkomst\" genoemd) te accepteren en te houden samen met de voorwaarden zoals vermeld in ons privacybeleid (zie hieronder het privacybeleid gedeelte voor meer informatie).

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U erkent en gaat akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze gebruikersovereenkomst periodiek te herzien om u bekend te maken met wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen vormt een erkenning en overeenstemming met de gewijzigde voorwaarden.

U MOET MINIMUM 18 JAAR BLIJKEN OM DEZE WEBSITE, INHOUD OF DIENSTEN TE BEKIJKEN, TOEGANGEN OF GEBRUIKEN. Als u onder de 18 jaar oud bent, mag u deze website, inhoud of diensten voor welke reden dan ook niet toestaan. UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, EN BROWSING VAN DE WEBSITE EN HAAR INHOUD EN DIENSTEN WORDEN ONDERWORPEN AAN ALLE VOORWAARDEN IN DEZE EN ALLE TOEPASSELIJKE WETEN EN REGELINGEN. Door het bekijken of gebruiken van deze website, verklaart en garandeert u dat u minimaal 18 jaar oud bent en u akkoord gaat met deze voorwaarden te zijn. Als u onder de leeftijd van 18 bent, mag u deze website niet gebruiken, TOEZICHT OF TOEGANG, UW TOESTEMMING OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, BEKIJKEN OF TOEGANGEN, INHOUD OF DIENSTEN WORDEN AUTOMATISCH EN ONDERWERPEN HERHAALD EN KLIK HIER OM HET GEBRUIK VAN DEZE WEB TE STAKEN SITE ONMIDDELLIJK EN VERLAT DEZE WEBSITE. KLIK HIER VOOR ALS U NIET OVEREENKOMSTIG BENT OVER DEZE VOORWAARDEN

Verantwoordelijk gebruik en gedrag

Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, middelen, diensten, producten en gereedschappen die wij u ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks (hierna 'Resources') voor u bieden, gaat u akkoord met deze bronnen alleen te gebruiken voor de doeleinden bedoeld zoals toegestaan ​​door (a) de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst, en (b) toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken of richtlijnen.

Daar begrijp je dat:

een. Om toegang te krijgen tot onze bronnen kan het mogelijk zijn om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken (zoals identificatie, contactgegevens, enz.) Als onderdeel van het registratieproces of als onderdeel van uw vermogen om de bronnen te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt altijd correct, correct en up-to-date zal zijn.

b. U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens die geassocieerd zijn met elk account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze bronnen. Daarom bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account / s optreden.

c. Toegang tot (of toegang tot) een van onze hulpbronnen op welke wijze ook dan ook, via de middelen die wij verstrekken, is strikt verboden. U stemt er uitdrukkelijk in om geen van onze hulpbronnen te openen (of te proberen toegang te krijgen) via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.

d. Het is strikt verboden om deel te nemen aan activiteiten die onze Middelen, inclusief de servers en / of netwerken waarop onze bronnen zijn gevestigd of aangesloten, verstoren of interfereren.

e. Het is strikt verboden om onze bronnen te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of verkopen.

f. U bent uitsluitend aansprakelijk voor eventuele gevolgen, verliezen of schade die wij direct of indirect kunnen aangaan of lijden als gevolg van ongeoorloofde activiteiten die door u worden uitgevoerd, zoals hierboven uiteengezet, en kunnen leiden tot strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid.

g. We kunnen diverse open communicatie-instrumenten op onze website bieden, zoals blogopmerkingen, blogberichten, openbare chat, forums, message boards, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en reviews, diverse sociale media-diensten, enz. U begrijpt dat we in het algemeen niet pre- scherm of monitor de inhoud die door gebruikers van deze verschillende communicatie-instrumenten is geplaatst, wat betekent dat als u ervoor kiest om deze gereedschappen te gebruiken om elk type inhoud op onze website te plaatsen, is het uw persoonlijke verantwoordelijkheid om deze instrumenten op een verantwoordelijke en ethische manier te gebruiken . Door informatie te plaatsen of anderszins gebruik te maken van open communicatie-instrumenten zoals hierboven vermeld, gaat u akkoord dat u geen inhoud inhoudt die u uploadt, plaatsen, delen of anderszins verspreidt:

Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die wij in ons oordeel niet vinden, voldoet aan deze Gebruikersovereenkomst, evenals inhoud die wij anders vinden, beledigend, schadelijk, aanstootgevend, onjuist of schendt of handelsmerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of mislukking bij het verwijderen van dergelijke inhoud. Als u inhoud stuurt die we ervoor kiezen te verwijderen, stemt u hierbij in met deze verwijdering en stemt u in om een ​​vordering tegen ons af te zien.

h. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud die door u of enige andere derde partij van onze website is geplaatst. Echter, elke inhoud die door u wordt gepubliceerd met behulp van open communicatieprogramma's op onze website, op voorwaarde dat het niet inbreuk maakt op of inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken van derden, wordt de eigendom van wizcams.com en geeft ons dus een voortdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije, exclusieve licentie om te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, openbaar te maken en / of te distribueren zoals we het goed vinden. Dit verwijst alleen en is van toepassing op inhoud die via open communicatie gereedschap wordt beschreven zoals beschreven, en verwijst niet naar informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, om onze Resources te kunnen gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces wordt gedekt door onze privacybeleid.

i. U gaat ermee akkoord om wizcams.com en haar moedermaatschappij en filialen schadeloos te stellen en te houden, en hun directeuren, functionarissen, managers, medewerkers, donoren, agenten en licentiehouders, tegen en tegen alle verliezen, kosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen die voortvloeien uit een overtreding van deze Gebruikersovereenkomst of het niet nakomen van verplichtingen met betrekking tot uw rekening die u of enige andere persoon die uw account heeft gemaakt, heeft opgelopen. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging van elk vordering over te nemen waarvoor wij krachtens deze Gebruikersovereenkomst recht hebben op schadevergoeding. In dat geval zult u ons zulke medewerking verlenen, zoals redelijkerwijs door ons wordt gevraagd.

Privacy

Uw privacy is van groot belang voor ons, daarom hebben we een apart privacybeleid gemaakt om zo gedetailleerd uit te leggen hoe we uw privé-informatie verzamelen, beheren, verwerken, beveiligen en opslaan. Ons privacybeleid is onder de toepassing van deze gebruikersovereenkomst opgenomen. Om ons privacybeleid in zijn geheel te lezen, klik hier.

Beperking van Garanties

Door gebruik te maken van onze website, begrijpt u en gaat akkoord dat alle bronnen die wij aanbieden, \"zoals is\" en \"zoals beschikbaar\" zijn. Dit betekent dat we dat niet aan u voorstellen of waarborgen:

Bovendien begrijpt u dat en ermee akkoord gaat:

v) inhoud die gedownload of anderszins verkregen wordt door het gebruik van onze bronnen, wordt naar eigen goeddunken en risico uitgevoerd en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor schade aan uw computer of andere apparaten voor verlies van gegevens die het gevolg zijn van het downloaden van dergelijke inhoud

vi) geen informatie of advies, ongeacht of u uitgedrukt, impliciet, mondeling of schriftelijk, die u van wizcams.com heeft verkregen of door middel van bronnen die wij verstrekken, zullen garantie, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook verschaffen, behalve die welke uitdrukkelijk zijn omschreven in deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

In combinatie met de Garantiebeperkingen zoals hierboven uiteengezet, begrijpt u uitdrukkelijk en gaat u akkoord dat een vordering tegen ons beperkt zal zijn tot het bedrag dat u heeft betaald, indien van teen passeren , voor gebruik van producten en / of diensten. wizcams.com is niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte, incidentele, consequent of voorbeeldige schade of schade die u zou kunnen veroorzaken als gevolg van het gebruik van onze bronnen of als gevolg van wijzigingen, verlies van gegevens of corruptie, annulering, verlies van toegang of downtime tot de mate waarin de toepasselijke beperking van aansprakelijkheidswetgeving van toepassing is.

Kopieerrechten/Handelsmerken

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op WizCams, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, website naam, code, afbeeldingen en logo's zijn de intellectuele eigendom van wizcams.com, en zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en handelsmerk wetgeving. Elk onjuist gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de weergave, distributie, weergave of overdracht van inhoud op deze site is strikt verboden, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door wizcams.com.

Beëindiging van het gebruik

U gaat ermee akkoord dat we, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle of een deel van onze website en bronnen met of zonder opzegtermijn en om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, schenden van deze Gebruikersovereenkomst kunnen opschorten of beëindigen. Elke vermoedelijke onwettige, frauduleuze of beledigende activiteit kan redenen zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden verwezen naar de bevoegde wetshandhavingsautoriteiten. Bij opschorting of beëindiging zal uw recht op het gebruik van de bronnen die wij verstrekken onmiddellijk ophouden en behouden wij ons het recht om alle informatie die u in ons bestand heeft, te verwijderen of te verwijderen, inclusief eventuele account- of logingegevens.

Regelgeving

Deze website wordt gecontroleerd door wizcams.com. Het is toegankelijk voor de meeste landen over de hele wereld. Door toegang te krijgen tot onze website gaat u akkoord dat de statuten en wetten van onze staat, zonder inachtneming van het wetsconflict en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, van toepassing zijn op alle zaken die verband houden met het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien zal elke handeling om deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen in de federale of staatsrechtschappen worden gebracht. U stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie door die gerechten, en afstand doet van jurisdictie, plaats of ongemakelijke forumbezwaar tegen dergelijke rechtbanken.

Garantie

TUSSEN ANDERS ZIJN UITDRUKKEN, wizcams.com UITDRUKKELIJK WIJZIGT ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ELKE KIND, OF UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT OP DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKBAARHEID.

Contactgegevens

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze onze gebruiksvoorwaarden, zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen op: webmaster@wizcams.com